.

KMA


Inför starten av samtliga projekt upprättar vi en projektspecifik KMA dokumentation (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) som innehåller kvalitets- och miljöplan, arbetsmiljöplan, riskanalys, ordnings- och skyddsregler och egenkontroller med mer. Detta ger oss kontroll på alla steg i den entreprenad som ska genomföras, vilket effektiviserar arbetet och minimerar fel.

.

.

Kvalitet KMA försäkringar

KVALITET


Kvalitetsarbete handlar om att göra ”rätt från början – till slut”. Rustik AB skall utföra entreprenader där våra kunder skall känna trygghet med att vi alltid avlämnar entreprenader med kvalitét står i centrum av vårt byggande genom:

 • Planering före start samt under byggandet så att vi levererar ett utförande som motsvarar det beställda.
 • Att aldrig ta på oss mer än vi klarar av att leverera och ta ansvar för.
 • Dokumenterande under utförandetiden samt avlämnande av relationshandlingar som anger utförande, använt material samt leverantörer.
 • Att köra med öppna kort och att beställaren kan följa hela processen tryggt i realtid via internet.
 • Att tillsammans med våra kunder planera och diskutera eventuella lösningar där kvalitén och miljötänkandet sätts i fokus.
 • Åtgärdande av eventuella anmärkningar utan dröjsmål.
 • Ett gott uppträdande samt en städad arbetsplats.

.

.

MILJÖ


Företaget skall arbeta efter en miljöpolicy där vi långsiktigt ställer miljötänkandet i centrum av byggandet på arbetsplatser, lager och kontor med:

 • Omhändertagande av restprodukter.
 • Planering av vårt arbete för att minimera materialspill, transporter mm.
 • Projektera med utgångspunkt att använda material som inte stör naturens kretslopp.
 • Utförande av entreprenader samt användning av material som främjar och förenklar framtida renoveringar.
 • Avlämnande av deklaration av använt material.
 • I våra entreprenader ska vi ta hänsyn till gällande lagar och förordningar samt sträva efter att erbjuda lösningar med minimerande miljö- och energi-förbrukning.
 • Samarbete med leverantörer, underentreprenörer och projektörer som har ett långsiktigt miljötänkande.
Miljö policy miljömedveten

.

.

arbetsmiljö medarbetare säkerhet

ARBETSMILJÖ


Rustik AB skall tillsammans med medarbetarnas engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker och god arbetsmiljö genom:

 • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
 • Alla anställda känner trygghet och visar respekt mot varandra.
 • Alla har rätt utrustning för att kunna utföra sitt arbete.
 • Arbetsplatserna hålls rena och snygga.
 • Se till att alla trivs och är rätt utbildade.

.

.

ID06


ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen
Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt för att eliminera svartarbete samt ekonomisk brottslighet men även för att kunna stärka upp den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att:
Uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka eller dylikt, uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket.

ID06

.